DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.2(19).30-46

Україна в геополітичному просторі сучасності: актуальні аспекти

Іван Артьомов, Анастасія Артьомова

Анотація


Статтю присвячено актуальним аспектам зовнішньополітичної діяльності України в період 2015-2017 рр. Виділено базові складові євроінтеграційного процесу через призму виконання Угоди про асоціацію з ЄС, сучасний стан співпраці з НАТО, а також зі США.

Ключові слова


зовнішня політика; національна безпека; європейська та євроатлантична інтеграція; співпраця зі США

Повний текст:

PDF

Посилання


Vestfalska systema mizhnarodnykh vidnosyn [Westphalian system of international relations]. Retrieved from: http://pidruchniki.com/13761025/politologiya/vestfalska_sistema_mizhnarodnih_vidnosin

Artomov, I.V. (2008) Ukrainskyi vymir yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii [Ukrainian dimension of European and Euro-Atlantic integration]. navchalnyi posibnyk, Uzhhorod, 476.

Kyssyndzher, H. (2002) Nuzhna ly Ameryke vneshniaia polytyka? [Does America Need Foreign Policy?].

Bzhezynskyi, Z. (2000) Velyka shakhivnytsia [Great chessboard]. 12-13.

Vlasiuk, O.S., Kononenko, S.V. (2017) Aktualni aspekty vdoskonalennia modeli natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Actual aspects of improving the national security model of Ukraine]. Stratehichna panorama.

Ustymenko, V. Uhoda pro asotsiatsiiu z YeS: mozhlyvosti ta ryzyky [Association Agreement with the EU: opportunities and risks]. Retrieved from: https://dt.ua/macrolevel/ ugoda-pro-asociaciyu-z-yes-mozhlivosti-ta-riziki-263548_.html

Novyi vymir viiskovoi spivpratsi: shcho zminyly 20 rokiv partnerstva Ukrainy z NATO [A new dimension of military cooperation: that has changed the 20 years of Ukraine's partnership with NATO]. Retrieved from: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/20/7075336/

Hetmanchuk, A. Nova stratehiia natsbezpeky SShA: «kompliment» Rosii ta priorytety dlia Ukrainy [New strategy of US national security: Russia's "compliment" and priorities for Ukraine]. Retrieved from: http://www.eurointegration. com.ua/articles/2017/12/20/7075310/

Halchynskyi, A. (2005) Pomarancheva revoliutsiia i Nova vlada [Orange Revolution and New Power]. 268.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan