DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.1(20).167-178

Актуальні аспекти торгівлі людьми як сучасної форми рабства

Анастасія Артьомова

Анотація


Статтю присвячено проблемі торгівлі людьми як сучасної форми рабства. Визначено загальні особливості злочинів проти
волі, честі та гідності особи, ознаки складу такого злочину та кваліфікуючі ознаки цього роду злочину


Ключові слова


торгівля людьми; кваліфікація злочину; особливості права; відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Radchenko O.M. (2010) Torhivlya lyud'my: kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni problem [Traffi cking in Human Beings: Criminal Law and Criminological Problems]. Derzhava i pravo. – vyp.52, S. 466-471.

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 r. №254k/96/VR [The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996, No. 254к / 96 / ВР]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/254k /96-vr

Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny (2010) [Scientifi c and Practical Commentary of the Criminal Code of Ukraine]. Za red. M.I. Mel'nyka, M.I. Khavronyuka. – 7-me vyd. pererobl. ta dopov – K.:Yurydychna dumka. 1288 s.

Obushenko O.M. (2014) Istoriya rozvytku zakonodavstva pro kryminal'nu vidpovidal'nist' za torhivlyu lyud'my abo inshu nezakonnu uhodu shchodo lyudyny v Ukrayini [History of the development of legislation on criminal liability for traffi cking in human beings or other illegal human rights treaty in Ukraine]. // Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – №2, S. 241-249

Khar' I.O. Teoretychni ta prykladni problemy sub"yekta zlochyniv proty voli, chesti ta hidnosti osoby za KK Ukrayiny [Theoretical and applied problems of the subject of crimes against the will, honor and dignity of a person under the Criminal Code of Ukraine]// Yurydychna nauka. – №7(61), 2016. S. 92-108

Orlean A. (2013) Vidmezhuvannya torhivli lyud'my vid inshykh zlochyniv, pov"yazanykh iz trudovoyu ekspluatatsiyeyu [Distinction of trafficking in human beings from other crimes related to labor exploitation] // Visnyk natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. – №1. S.47-52

Protsun M.A. Torhivlya lyud'my yak politolohichna katehoriya [Trafficking in Persons as a Political Science Category] // Naukovyy visnyk Rivnens'koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. – vyp. 9, 2012.

Samorokov V.O. (2017) Torhivlya lyud'my: kryminal'no-pravovyy aspekt [Trafficking in Human Beings: Criminal-Legal Aspect] // Molodyy vchenyy. – №5.1 (45.1). – traven'. S.115-118

Cherechukina L.V., Yakovenko M.O. (2013) Vyyavlennya ta rozsliduvannya zlochyniv, pov"yazanykh z torhivleyu lyud'my: metod. rekom. dlya prakt. pratsivn [Detection and investigation of crimes related to traffi cking in human beings: methodical recommendations for the practice employees]/ MVS Ukrayiny, Luhan. derzh. un-t vnutr. Sprav im. E.O. Didorenka. – Luhans'k: RVV LDUVS im. E.O. Didorenka. 136 s.

Mytrofanov I.I. (2012) Torhivlya lyud'my: kryminal'no-pravove vyznachennya ponyatt ya [Traffi cking in Persons: Criminal Law Defi nition] // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho Universytetu, №3. S.118-123.

Halkina O.M. (2009) Deyaki kryminolohichni aspekty protydiyi torhivli lyud'my [Some Criminological Aspects of Traffi cking in Persons] // Forum prava. – №3. S.93-96

U Natspolitsiyi pidbyly pidsumky roboty vidomstva za dev’yat' misyatsiv 2017 roku [The National Police summarized the work of the agency for nine months in 2017]. Retrieved from http://mvs.gov.ua/ua/news/10672_U_Nacpolicii_pidbili_pidsumki_roboti_vidomstva_za_devyat_misyaciv_2017_roku_FOTO_VIDEO_INFOGRAFIKA.htm

lypnya ves' svit vidznachaye Vsesvitniy den' protydiyi torhivli lyud'my [On July 30, the world celebrates the World Day Against Trafficking in Human Beings]. Retrieved from https://www.msp.gov.ua/news/13662.html
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan