DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.1(20).236-252

Євроінтеграційний потенціал України в контексті досвіду країн В-4

Тетяна Хохол, Світлана Зуб

Анотація


У статті розкрито особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Обґрунтовано потребу переосмислення функцій Вишеграду та проаналізовано основні інструменти розвитку
взаємовигідних відносин у форматі Україна-«Вишеград+». Розглянуто можливість використання Україною євроінтеграційного
досвіду країн Вишеградської четвірки. Подано висновки та рекомендації щодо вироблення взаємовигідного формату співпраці
країн Вишеградської групи та України


Ключові слова


Україна; Вишеградська група; євроінтеграція; регіональна співпраця; формат Україна-«Вишеград+»

Повний текст:

PDF

Посилання


Zub, S.V. (2017) Ukrayina-Vyshehrad: novyy format vidnosyn [Ukraine-Visegrad: a new format for relations]. Heopolityka Ukrayiny: istoriya i suchasnist': zbirnyk naukovykh prats'. Uzhhorod. S. 175-183.

Zub, S.V. (2016) Instrumenty rozvytku vzayemovyhidnykh vidnosyn u formati Ukrayina-«Vyshehrad+» [Tools for the development of mutually benefi cial relations in the format Ukraine- “Visegrad +”]. Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: istoriya. Ternopil. Vyp. 2. – CH.1. S. 147-150.

Kish, YE.B. (2008) Tsentral'na Yevropa v suchasniy systemi yevrorehional'noyi intehratsiyi [Central Europe in the modern system of Euroregional integration]. Uzhhorod. 440 s.

Lend'el, M.O. Suchasnyy potentsial vplyvu Vyshehrads'koyi hrupy na formuvannya polityky Yevropeys'koho Soyuzu shchodo Ukrayiny [Modern potential of the Visegrad Group infl uence on the formation of the European Union’s policy towards Ukraine]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1127/.

Spivrobitnytstvo z krayinamy Vyshehrads'koyi chetvirky yak instrument yevropeys'koyi intehratsiyi ta modernizatsiyi Ukrayiny [Cooperation with the Visegrad countries as an instrument of European integration and modernization of Ukraine]. S. I. Mitryayeva, M. O. Lend'el, A.D. Stryapko, A. M. Kryzhevs'kyy [ta in.] – K. 128 s.

Turchyn, YA. (2015) Osoblyvosti partnerstva mizh Ukrayinoyu ta Vyshehrads'koyu hrupoyu u konteksti suchasnykh heopolitychnykh vyklykiv [Peculiarities of the Partnership between Ukraine and the Visegrad Group in the Context of Modern Geopolitical Challenges]. Ukrayins'ka natsional'na ideya: realiyi ta perspektyvy rozvytku. Vyp. 27. S. 144-152.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan