DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).42-55

Річні національні програми як інструмент євроатлантичної інтеграції України

Ігор Тодоров, Наталія Тодорова

Анотація


У статті розглянуто інституціональне закріплення та імплементацію євроатлантичної інтеграції України через Річні національні програми Україна-НАТО. Привернуто увагу до того, що виконання Україною Річних національних програм почалося з 2009 р. і є практикою у відносинах НАТО з іншими країнами. Окрему увагу приділено РНП-2018. Традиційно Річна національна програма структурно побудована за аналогією з типовим Планом дій щодо членства. Доведено об’єктивну залежність між реальним наповненням незалежності України та реалізацією її євроатлантичної інтеграції.


Ключові слова


НАТО; євроатлантичне покликання України; План дій щодо членства; російска агресія; стратегічні комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Brezhnyeva T. Yurydychni ta politychni aspekty vymoh provedennya referendumu stosovno vstupu Ukrayiny v NATO [Legal and political aspects of requirements to hold the referendum regarding Ukraine's accession to NATO] // Ekonomichnyy chasopys - XXI. – K.: red.zh-lu, 2006. – № 5-6;.

Vstup do NATO — stratehichnyy vybir Ukrayiny [Accession to NATO is a strategic choice of Ukraine]/ za zah. red. O. I. Soskina. — K. : Vyd-vo «Instytut transformatsiyi suspilʹstva», 2008. — 192 s.

Haydukov L. Rich, na yakiy ekonomyty ne mozhna: NATO: Vid obrazu voroha do porozuminnya ta spivrobitnytstva [A thing that can not be saved on: NATO: From the enemy image to mutual understanding and cooperation] / L.Haydukov, S.Tereshko// Polityka i chas. – 2005. № 7.

Horbulin V.P. Vzayemovidnosyny Ukrayiny – NATO v konteksti yevroatlantychnykh intehratsiynykh protsesiv [Ukraine-NATO Relations in the Context of Euro-Atlantic Integration Processes] // Nats. bezpeka i oborona. 2003. № 7.

Dzherdzh S. F. Ukrayina — NATO: spivrobitnytstvo zarady bezpeky. [Ukraine-NATO: Cooperation for Security] — K.: Tovarystvo «Znannya» Ukrayiny, 2007. — 96 s.

Istoriya, shcho ob`yednuye. Narysy novitnʹoho transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpat·sʹkomu rehioni. [Connecting history. Essays on the latest cross-border cooperation in the Carpathian region.] /Monohrafiya. Za zah. red. S.I.Ustycha. - Uzhhorod: DVNZ «UzhNU», 2017.

Yizhak O. Yevropeyska ta yevroatlantychna intehratsiya Ukrayiny v oboronno-promysloviy sferi [European and Euro-Atlantic integration of Ukraine in the defense-industrial sphere]// Ekonomichnyy chasopys - XXI. – 2005. – № 7-8.

Karakuts A. Transformatsiya kontseptsiyi partnerstv NATO: kooperatyvnyy pidkhid do bezpeky [Transforming NATO's Partnerships Concept: A Cooperative Approach to Security]// Visnyk tsentru mizhnarodnoyi bezpeky. – 2012. – №1–2 (25–26).

Mitryayeva S. Terytorialʹni pytannya ta etnichni chynnyky v protsesi druhoyi khvyli rozshyrennya NATO [Territorial issues and ethnic factors during the second wave of NATO enlargement] // Ukrayina na shlyakhu do NATO: cherez radykalʹni reformy do nabuttya chlenstva. K.: NISD, 2004.

Paliy O. Ekonomichnyy aspekt evroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny [The economic aspect of Ukraine's Euro-Atlantic integration]// Vyzvolʹnyy shlyakh. – K.: Ukrayinsʹka Vydavnycha Spilka, 2005. –№ 9-10.

Perepelytsya H.M. Ukrayina i NATO: perspektyvy spivrobitnytstva [Ukraine and NATO: prospects for cooperation]// Natsionalʹna bezpeka ta oborona. — 2000. — № 8

Poltoratsʹkyy O. S. Uchastʹ NATO v borotʹbi proty suchasnoho mizhnarodnoho teroryzmu: uroky ta zdobutky [NATO's contribution to fighting against contemporary international terrorism: lessons and achievements]// Naukovyy visnyk Dyplomatychnoyi akademiyi Ukrayiny. - 2003. - Vyp. 8.

Potyekhin O., Todorov I. Yevropeysʹkyy ta yevroatlantychnyy vektor zovnishnʹoyi polityky Ukrayiny v «pozablokovomu vymiri [The European and Euro-Atlantic vector of Ukraine's foreign policy in a “non-alignment” dimension] // Visnyk Tsentru mizhnarodnoyi bezpeky. 2012. - № 1-2 (25-26).

Pro zatverdzhennya Richnoyi natsionalnoyi prohramy pid ehidoyu Komisiyi Ukrayina – NATO na 2018 rik. Ukaz Prezydenta Ukrayiny №89/2018. [On the Approval of the Annual National Program under the auspices of the Ukraine-NATO Commission for 2018. Decree of the President of Ukraine # 89/2018.] Ofitsiyne internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrayiny. Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/892018-23882

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 lyutoho 2018 r. № 109-r Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi vdoskonalennya informuvannya hromadsʹkosti z pytanʹ yevroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny na 2018 rik. [The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 14, 2018, No. 109-r On Approval of the Plan of Measures to Implement the Concept for Improving Public Information on Ukraine's Euro-Atlantic Integration for 2018]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-koncepciyi-vdoskonalennya-informuvannya-gromadskosti-z-pitan-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini-na-2018-rik

Ukrayinsʹkyy vymir yevropeysʹkoyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi [Ukrainian dimension of European and Euro-Atlantic integration] Navchalʹnyy posibnyk: U 2-kh kn. I.V.Artʹomov. – Kn.1. – Uzhhorod: Lira, 2008. – 476 s.

Fedunyak S.H.Perspektyvy pozablokovosti Ukrayiny u konteksti suchasnykh tendentsiy u sferi bezpeky [Prospects of Ukraine's non-alignment in the context of current security trends] //Aktualʹni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2012. - Vypusk 111 (Chastyna I).

Furashev V. M. Natsionalʹna bezpeka Ukrayiny: shlyakhy zabezpechennya, rolʹ i mistse suspilʹstva. Yevroatlantychnyy kurs [National security of Ukraine: ways to secure, role and place of society. Euro-Atlantic course.]. — K. : Synopsys, 2009. — 176 s.

Bucharest Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008. Retrieved from: http://www.nato.int/

Chairman’s statement. Meeting of the NATO–Ukraine Commission at the level of Foreign Ministers held at NATO Headquarters, Brussels. Retrieved from http://www.nato.int/cps/en/SID–01780C24 17C1F1A4/natolive/offi cialtexts46249

Riga Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006. Retrieved from http://www.nato.int/cps/ en/natolive/offi cial_texts_37920.htm
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan