DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).91-122

Чесько-словацькі відносини: сучасні гіпотези розвитку

Віталій Андрейко

Анотація


У статті досліджено питання методології міждержавного співробітництва і міжнародних відносин, зумовлене необхідністю теоретичного осмислення складної палітри соціальних, політичних і міжнаціональних процесів, які мали місце і продовжують відбуватись у регіонах і субрегіонах європейського континенту.

Обґрунтовано доцільність системного підходу до вивчення новітньої історії чесько-словацьких міждержавних стосунків. Відзначено, що для підвищення рівня достовірності наукового аналізу чесько-словацьких міждержавних відносин доцільно застосувати системний підхід. Він становить сукупність загальнонаукових методологічних принципів, які ґрунтуються на розгляді об'єктів як складних, багаторівневих систем.


Ключові слова


чесько-словацькі відносини; Європа; субрегіон; Україна; методологія; системний підхід; міждержавні відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Implementation of the OP CBC SK-CZ 2007-2013 (Number of projects). Source: Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2012.

Obchod se Slovenskem od roku 1993 do roku 2000 // Česko-Slovensko. 2001. Mimoriadna príloha Hospodárskych novin. – S.12.

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. [on line]. Retrieved from http://eurofondy.webnode.sk/slovenska-republika-ceska-republika/, [20.9.2012].

Project applications according to address of lead partner (OP CBC SK-CZ 2007-2013). Source: Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2012.

Šucha J. CEFTA – príležitnosť spojených trhov // Medzinárodné otázky. – 1996. – N 1. –S.49-58.

Vitaliy Andreyko.The role of Euroregions in the Czech and Slovak cross-border cooperation (Роль діяльності єврорегіонів у чесько-словацькому транскордонному співробітництві) / K inovacii Slovensko-Ukrajinskej cezhranicnej spoluprace. Ciastkove vystupy z riesenia proektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitelov a expertov v Starej Lesnej 16-17. Marca 2017. – Kosice. –2017. – S. 49-64.

Wokoun, R. (2008). Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 475 s.

Z portorozskej deklaracie // Pravda. – 1997. – 17 septembra.

Borshchevsʹkyy V. (2009). Ukrayina i Polʹshcha v umovakh rozshyrenoho YES: ekonomichna optymizatsiya ta hlobalʹne partnerstvo: monohrafiya. – Lʹviv: Avers. – 244 s.

Hoblyk V. (2015). Instytutsiyno-pravovi aspekty rozvytku zovnishnʹoekonomichnykh zv'yazkiv u transkordonnykh rehionakh u konteksti yevropeysʹkoyi intehratsiyi [Institutional and Legal Aspects of Development of Foreign Economic Relations in Transboundary Regions in the Context of European Integration] // Investytsiyi: praktyka ta dosvid: nauk. zhurnal. – № 3. – S. 19-22.

Hakman S. Mizhrehionalʹne spivrobitnytstvo yak faktor yevropeysʹkoyi intehratsiyi Ukrayiny [Interregional cooperation as a factor of European integration of Ukraine]. Retrieved from https://www.cppk.cv.ua/279.php/

Hubeni YU. Intehratsiyni pryhotuvannya Chesʹkoyi Respubliky do vstupu v YES: vysnovky ta uroky dlya ahrarnoyi polityky Ukrayiny [Integration preparation of the Czech Republic to the EU: conclusions and lessons for the agrarian policy of Ukraine]. Retrieved from https://elibrary.nubip.edu.ua/13649/1/12gye.pdf/.

Zasadko V. (2014). Vykorystannya mekhanizmiv mizhmunitsypalʹnoho spivrobitnytstva v protsesi zmitsnennya ekonomichnoyi bezpeky prykordonnykh mist //Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny. – Vyp. 4(108). – S.109-112. Retrieved from www.ird.gov.ua/sep20144(108)_108_ZasadkoVV.pdf

Ilʹchenko N.M. (2012). Transkordonne spivrobitnytstvo v Ukrayini: perspektyvy rozvytku yevrorehioniv // Derzhavne budivnytstvo. – № 2. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e- book/db/2012-2/doc/2/21.pdf

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь (2016) [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and New Opportunities: Scientific Report] / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко. – К., – 184 с.

Kulchar T.F. (2013). Karpatsʹkyy yevrorehion yak osnovna forma transkordonnoho spivrobitnytstva v konteksti skhidnoho rozshyrennya YES [Carpathian Euroregion as the main form of cross-border cooperation in the context of EU Eastern Enlargement] // Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu, seriya «Istoriya», Vyp. 1 (30), – S.124-129.

Parubchak I. O. (2016). Zabezpechennya efektyvnosti derzhavnoho upravlinnya u Karpat·sʹkomu yevrorehioni v konteksti yevropeysʹkoyi intehratsiyi Ukrayiny [Ensuring the Efficiency of Public Administration in the Carpathian Euroregion in the Context of European Integration of Ukraine] // Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya ta mistsevoho samovryaduvannya: elektr. nauk. fakh. vyd. Khersonsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. – № 2. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gow.ua

Roman S. (2012). Innovatsiyni mozhlyvosti transkordonnoho spivrobitnytstva ta yoho realizatsiya v protsesi vkhodzhennya Ukrayiny v yevropeysʹki intehratsiyni struktury [Innovative possibilities of cross-border cooperation and its realization in the process of Ukraine's entry into European integration structures] // Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti transkordonnoho spivrobitnytstva na novomu skhidnomu kordoni Yevropeysʹkoho Soyuzu : mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Uzhhorod. – S. 266-275.

Serbenko N. (2016). Yevrorehion yak instrument transkordonnoyi spivpratsi (na prykladi funktsionuvannya Karpat·sʹkoho yevrorehionu) [Euroregion as an instrument of cross-border cooperation (for example, the functioning of the Carpathian Euroregion)] // Transkordonna bezpeka: polityko-pravovyy, sotsialʹno-ekonomichnyy ta humanitarnyy vymiry: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. // Upor. R. Vovk, O. Kuchyk (14 kvitnya 2016 roku, m. Lʹviv). – Lʹviv. – S.82-84.

Stryzhakova A.YU. (2014). Analiz rozvytku misʹkoho samovryaduvannya v umovakh rehionalizatsi [Analysis of the development of municipal self-government in the conditions of regionalization] // Realizatsiya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku na period do 2020 roku: materialy konferentsiyi 28 berez. 2014 r., m.Dnipropetrovsʹk / red.kol. O.YU.Bobrovsʹka (hol. red.) [ta in.]. – D.: DRIDU NADU. – S.115-118.

Transkordonne spivrobitnytstvo Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiyi: monohrafiya (2014) [Cross-border cooperation of Ukraine in the context of European integration: monograph] / N. A. Mikula, V. V. Zasadko. – K.: NISD. – 316 s.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan