DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.1(22).188-202

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мар'яна Попик

Анотація


У статті досліджується проблема стратегічних напрямів розвитку інтеграційних структур (ІС) у лісопромисловому комплексі в умовах євроінтеграції.

В ході проведеного дослідження встановлено, що асоціація з ЄС надає певні переваги для ЛПК (відкриття європейських ринків для вітчизняної лісопромислової продукції, можливість використання сучасних технологій та ін.), водночас  зумовлює ризики функціонування інтеграційних структур (жорсткі критерії щодо якості продукції, високий рівень конкуренції).

Запропоновано системний підхід до розвитку інтеграційних процесів у ЛПК на основі державної лісової політики і відповідних регіональних програм, спрямованих на узгодження інтересів двох неоднорідних підгалузей лісового комплексу – лісового господарства і галузі лісо- та деревообробки. Регіональні програми повинні передбачати певні заходи щодо стимулювання створення ІС (шляхом запровадження пільгового режиму оподаткування, створення програм державного та регіонального замовлення на продукцію ІС), підтримку функціонування ІС (створення умов для підвищення інвестиційного клімату; впровадження програми підвищення кваліфікації працівників та ін.), моніторинг діяльності ІС для розробки заходів із забезпечення їх розвитку і стійкості у перспективі.

Визначено стратегічні напрями розвитку ІС у розрізі видів діяльності: у сфері лісозаготівлі – впровадження і розширення сортиментної технології заготівлі деревини при рубках головного і побічного користування, застосування новітніх технологій; у лісопильній сфері – застосування комп’ютерних систем оптимізації розкрою деревини, впровадження енергозберігаючих технологій; у сфері виготовлення кінцевої продукції – застосування гнучких технологій, які дозволяють швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку, випуск екологічно чистої продукції та розширення її асортименту, впровадження безвідходного виробництва.


Ключові слова


інтеграційні структури; лісопромисловий комплекс; євроінтеграція; принципи стійкого розвитку галузі; стратегія розвитку лісової галузі регіону; стратегічні напрями розвитку ІС

Повний текст:

PDF

Посилання


Popadynets, N. M. Rol spetsializovanykh orhanizatsii u rozvytku lisopromyslovosti rehionu. [The role of specialized organizations in the development of the forest industry of the region.] Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy - Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2018. Vol. 1 (129). P. 69–76. [in Ukrainian].

Picot A., Dietl, H., Franck, E. Organisation: eine ökonomische Perspektive. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2008. 430 S. [in German].

Jonsson, R., Rinaldi, F., San-Miguel-Ayanz, J. The global forest trade model. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 200 p. [in English].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan