DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.1(22).203-225

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПУБЛІЧНА ВЛАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ

Тетяна Малоголова

Анотація


У статті розглянуто питання визначення поняття публічної політики та її розмежування з державною політикою в контексті критеріїв їх класифікацій; подано розуміння сутності публічної політики в сенсі єдиного концепту публічного простору; надано базові характеристики публічної політики. Аналізується процес становлення та формування публічної політики в Україні. Здійснено наукове осмислення основних ознак держави, в межах якої реалізується публічна політика. Запропоновано напрями подальших досліджень у сенсі механізмів вироблення та реалізації публічної політики.


Ключові слова


публічна політика; публічна влада; публічність; демократизація; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Dem’yanchuk, O. (2000). “Derzhavna polityka” ta “publichna polityka”: variant perekhidnoho periodu ["State policy" and "public policy": variant of the transition period]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu “Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya” – Scientific Papers of NaUKMA. Vols. 18: Politychni nauky. Pp. 31-36 [in Ukrainian].

Kobetsʹ, R. (2007). Analiz polityky dlya potreb lobistsʹkoyi kampaniyi [Analysis of politics for the needs of the lobbying campaign]. K.: Fond “Yevropa KHKHI”, T-vo Leva, p. 212 [in Ukrainian].

Mikheyev, V. (2005). Sotsial'noye partnerstvo i puti sovershenstvovaniya publichnoy politiki [Social partnership and ways to improve public policy]. Vlast' – The Power. Retrieved from http://www.transpress.ru [in Russian].

Sungurov, A. (2006). Publichnaya politika kak pole vzaimodeystviya i protsess prinyatiya resheniy [Public policy as a field of interaction and decision-making process]. Publichnaya politika – 2005; M. Gornyy, A. Sungurov (Eds.) – SPb.: NORMA. Pp. 7-15 [in Russian].

Belyayeva, N. (2011). Razvitiye kontsepta publichnoy politiki: vnimaniye “dvizhushchim silam” i upravlyayuchim sub’yektam [The Development of the Concept of Public Policy: Attention to “Driving Forces” and Managing Subjects]. Polis. No. 4, pp. 72-87 [in Russian].

Zhovneryk, D. Vyznachennya mezh publichnoyi polityky v umovakh diyalʹnosti derzhavnykh instytutiv Ukrayiny [Determination of the boundaries of public policy in the conditions of activity of state institutes of Ukraine]. Naukovi pratsi – Scientific works. Vols. 118 (Politolohiya), (pp. 116-118) [in Ukrainian].

Tertychka, V. (2000). Mekhanizm formuvannya i zdiysnennya derzhavnoyi polityky [Mechanism of formation and implementation of state policy]. Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny – Bulletin of the Civil Service of Ukraine. No. 4, pp. 83-89 [in Ukrainian].

Petrovsʹkyy M. (2007). Metodolohichni aspekty vprovadzhennya derzhavnoyi polityky [Methodological aspects of the implementation of the state policy]. Derzhavne upravlinnya: teoriya i praktyka – Public administration: theory and practice. No 2. Retrieved from www.academy.gov.ua [in Ukrainian].

Parsons, V. & Demʺyanchuka, O. (2006). Publichna polityka: vstup do teoriyi i praktyky analizu polityky [Public Policy: Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis]. K.: Vyd. dim “Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya”. P. 549 [in Ukrainian].

Lasswell, H., Kaplan, A. (1970). Powerand Society. – New Haven: Yale University Press, p. 315 [in English].

Shmatko, N. (2001). Fenomen publichnoy politiki [The Phenomenon of Public Policy]. Sotsiologicheskiye issledovaniya – Sociological Studies. No. 7, pp. 106-112 [in Russian].

Holzhacker, R., Albaek, E. (Eds.) (2007). Chentelhem Democratic Governanceand European Integration. Linking Societaland State Processes of Democracy. UK: Edward Elgar Publishing, Inc., [in English].

Governance, Globalization and Public Policy / Ed. By Kennett P. – Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, Ltd., 2008., p. 265 [in English].

Belyayeva, N. “Publichnaya politika” kak termin, ponyatiye i nauchnaya kategoriya [“Public policy” as a term, concept and scientific category]. Elektronnaya biblioteka “Grazhdanskoye obshchestvo”. – Retrieved from http://www.civisbook.ru [in Russian].

Sytnyk, S. (2010). Mizh teoriyeyu ta praktykoyu publichnoyi polityky [Between Theory and Practice of Public Policy]. Politychni nauky ta metodyka vykladannya sotsialʹno-politychnykh dystsyplin – Political Sciences and methods of teaching socio-political disciplines. Vol. 4, Pp. 202-207 [in Ukrainian].

Jones, O. (1970). An introduction to the study of public policy. – Belmont: Duxbury Pres s. P. 258 [in English].

Chemerys, A. (2012). Rozroblennya ta upravlinnya proektamy u publichniy sferi: yevropeysʹkyy vymir dlya Ukrayiny [Development and management of projects in the public sphere: European dimension for Ukraine]. K.: TOV “Sofiya-A”. P. 80 [in Ukrainian].

S. Teleshun (Ed.). Publichna polityka yak sotsialʹne yavyshche: metod. rek. do prakt. ta semin. zanyatʹ (2009). [Public policy as a social phenomenon: a method. rivers to practice and semin occupation]. – K.: NADU, p. 36.; Teleshun S.. Efektyvne upravlinnya i publichna polityka yak napryam realizatsiyi politychnoyi vlady v umovakh kryzy. Politychnyy menedzhment – Political management. No. 2, pp. 35-45 [in Ukrainian].

Tertychka, V. (2007). Suspilʹna polityka : chy stala vona sferoyu naukovoho poshuku i prykladnykh doslidzhenʹ v Ukrayini? [Public policy: Has it become a field of scientific research and applied research in Ukraine?]. Politychnyy menedzhment – Political management. No. 1 (22), pp. 10-23 [in Ukrainian].

Kalʹnysh, YU. (2006). Politychna analityka v derzhavnomu upravlinni: teoretyko-metodolohichni zasady [Political analytics in public administration: theoretical and methodological foundations]. K.: Vyd-vo NADU. P. 272 [in Ukrainian].

Borysevych, S., Tkachuk, R. (2011). Ideya “pryvatnoho” i “publichnoho” yak osnova publichnoho upravlinnya [The idea of "private" and "public" as the basis of public administration]. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya – Scientific Herald of the Academy of Municipal Management. No. 1, pp. – 17-23 (Ser.: Upravlinnya) [in Ukrainian].

Lesli Pal, A. (1999). Analiz derzhavnoyi polityky [Analysis of the state policy]. K.: Osnovy. P. 422 [in Ukrainian].

Patton, C. (1993). Basic Methods of Policy Analysis and Planning / Patton Carl V., Savicki Devid S. – Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall., p. 480 [in English].

Obshchestvennaya palata RF kak ínstitut formirovaniya publichnoy politiki [Public Chamber of the Russian Federation as an institution for the formation of public policy]. Zhenshchina i politika. Informatsionno-analiticheskiy portal. Retrieved from http://www.wpolitika.ru [in Russian].

Rychko, O. (2012). Vitchyznyani aspekty naukovo-metodolohichnoho doslidzhennya fenomenu publichnoyi polityky [Home aspects of scientific and methodological research of the phenomenon of public policy]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice. No. 2. Retrieved from http://academy.gov.ua [in Ukrainian].

Lazaryeva, O. (2010). Zasoby publichnoyi polityky v derzhavnomu upravlinnya: zmist naukovoyi problem [The Means of Public Policy in Public Administration: The Context of a Scientific Problem]. Demokratychne vryaduvannya – Democratic Governance. Vol. 5, pp. 52-58 [in Ukrainian].

Lazaryeva, O. (2011). Implentatsiya zasobiv publichnoyi polityky v derzhavnomu upravlinni Ukrayiny [The Impementation of Public Policy Tools in Ukraine State Administration]. Naukovi pratsi: nauk.-metod. zhurnal MDHU im. P. Mohyly. T. 176, vol. 164, pp. 95-102 [in Ukrainian].

Chapala, H. (2004). Mistseve samovryaduvannya i hromadyansʹke suspilʹstvo: problema spivvidnoshennya [Local government and civil society: the problem of the ratio]. Pravo Ukrayiny – The Law of Ukraine. No. 2, pp. 127-132 [in Ukrainian].

Mashkov, A. (2011). Problemy teoriyi derzhavy i prava. Spivvidnoshennya ta mezhi [Problems of the theory of state and law. Ratios and boundaries]. K.: K.I.S., p. 344 [in Ukrainian].

Minakov, P. (2007). Publichnaya vlast': politologicheskiy aspect [Public Authority: The Politological Aspect]. Candidate’s thesis. Ufa. P. 198 [in Russian].

Sorokin, YU. (2011). Publichnaya vlast' i interesy obshchestva: problemy vzaimodeystviya [Public authority and public interest: problems of interaction]. Moskva. P. 213 [in Russian].

Vershinina, S. (2010). Ponyatiye publichnoy vlasti i yeye vzaimodeystviye s gosudarstvennym prinuzhdeniyem [The concept of public authority and its interaction with government coercion]. Vektor nauki TGU. No. 1, pp. 8-15 [in Russian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan