DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.2(23).147-163

Роль ризик-менеджменту в системі корпоративного управління

Олеся Дюгованець, Іванна Довба

Анотація


Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем формування ефективного механізму з мінімізації ризиків компаній з урахуванням ризик-менеджменту як обов’язкового елементу управління бізнесом відповідно до міжнародної практики та в рамках корпоративної стратегії будь-якої компанії. Визначено особливості формування pизикового пpофілю фірми стосовно існуючих pизиків. Наведено оцінку стану справ на основі комплексного аналізу основних інформаційних джерел з міжнародної практики та існуючих стандартів управління ризиками. Акцентовану увагу на проблемах та важливості розвитку корпоративної ризик-культури як одного з ключових моментів процесу впровадження інтегрованої системи ризик-менеджменту в діяльність підприємства. Окреслено детермінанти розвитку ризик-культури в системі корпоративного управління.


Ключові слова


ризик; ризик-менеджмент; система корпоративного управління; корпоративний ризик-менеджмент; корпоративна ризик-культура; стратегія управління ризиками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedotov, D.K. (2007). Kontseptsiya korporativnogo risk-menedzhmenta [The concept of corporate risk management]. Rossiyskoye predprinimatel’stvo – Russian Entrepreneurship, Vol. 8, 9, 56-60 [in Russian].

Stefanenko, M.N., Ametustayeva, D.M.,& Mamutova, S.A. (2016). Risk-menedzhment v sisteme korporativnogo upravleniya [Risk management in the corporate governance system]. Vestnik SGEU – SSEU Bulletin, 2 (136), 58-62 [in Russian].

Marshall, A. (1993). Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of economic science] (Vols.1). Moskwa: Progress [in Russian].

Hrachov, V.I., & Koyuda, T.P. (2002). Klasyfikatsiya ryzykiv ta upravlinnya nymy [Risk classification and management]. Finansy Ukrayiny –Finance of Ukraine, 10, 56–61 [in Ukrainian]; Verbitsʹka, I.I. (2013). Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnya ryzykamy pidpryyemnytsʹkykh struktur [Risk Management as a Modern Risk Management System for Entrepreneurial Structures]. Stalyy rozvytok ekonomiky–Sustainable Development of the Economy, 5 (22), 282–291 [in Ukrainian].

Dudnyeva, YU.E., Antyptseva, O.YU., & Obydyennova, T.S (2019). Ryzyk-menedzhment: intehrovanyy pidkhid do orhanizatsiyi [Risk Management: An Integrated Approach to the Organization]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economics and Society, 20, 229-236 [in Ukrainian].

Verbitsʹka, I.I. (2013). Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnya ryzykamy pidpryyemnytsʹkykh struktur [Risk Management as a Modern Risk Management System for Entrepreneurial Structures]. Stalyy rozvytok ekonomiky – Sustainable Economy, 5 (22), 282–291[in Ukrainian]; Skryba, N.N. (2007). Kontseptsyya upravlenyya ryskom kak spetsyfycheskoe mezhdystsyplynarnoe uchenye [The concept of risk management as a specific interdisciplinary teaching]. Problemy sovremennoy ékonomyky –Problems of Modern Economics, 4, 149–152 [in Ukrainian].

Hamza, V.A. (2003). Riskovyy menedzhment kommercheskikh organizatsiy [Risk management of commercial organizations]. Moskwa: Ekonomika [in Russian].

Aptyshchuk, I.V. (2009). Uppavlinnya pyzykozakhyshchenistyu pidpryyemstva v umovakh svitovoyi ekonomichnoyi kryzy [Managing the enterprise’s vulnerability in the conditions of the world economic crisis]. Rozvytok innovatsiynoyi kulʹtury suspilʹstva: poblemy i krayinsʹkykh – Development of innovative culture of society: problems and country, 67-71 [in Ukrainian].

Verhun, V.A., Stupnytsʹkyy, O.I., & Cherlenyak, I.I. (2015). Firma v umovakh hlobalʹnoyi nestabilʹnosti: vyklyky, mozhlyvosti ta ryzyky novoyi ekonomiky [Firm in the context of global instability: challenges, opportunities and risks of the new economy].Uzhhorod: PP «AUTDOR– SHARK»[in Ukrainian].

Yasai-Ardekani, Masoud (1986). Structural adaptations to environments. Academly of Manageiment Review, 11: 9-21 [in English].

Lessard, Donald R. (1988). Country risk and the structure of international financial intermediation. Courtenay C. Stone (Ed.). Financial risk: Theory, evidenice and imtiplications, 197-233. Boston, Mass.: Kluwer Academic Publishers [in English].

Barton, Tomas, Shenkir, Uil’yam, & Uoker, Pol (2003). Kompleksnyy podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimat’sya. Praktika vedushchikh kompaniy [Making Enterprise

Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management]. Izdatel’stvo: Vil’yams [in Russian].

Bernstayn Piter L (2006). Protiv bogov. Ukroshcheniye riska [Against the Gods. Taming Risk]. Olimp-Biznes[in Russian].

Kennet, L. Grant (2005). Upravleniye riskami v treydinge. Kak povysit’ pribyl’nost’ s pomoshch’yu kontrolya nad riskami [Risk Management in Trading. How to increase profitability with the help of risk control]. Izdatel’stvo «Mir» [in Russian].

Makkarti , M. P, & Flinn, T.(2005). Risk. Upravleniye riskom na urovne top-menedzherov i sovetov direktorov [Risk. Risk management at the level of top managers and boards of directors]. Al’pina Biznes Buks[in Russian].

Upravleniye riskami dlya polucheniya konkretnikh rezul’tatov [Risk management for specific results]. ey.com.Retrieved from http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning-risk-into-results-2012-RU/$FILE/Turning-risk-into-results-2012-RU.pdf [in Russian].

Pikford, D.(2004). Upravleniye riskami [Risk Management]. Izdatel’stvo «Vershina» [in Russian]; Khenni van Gryuning, Sonya Brayovich Bratanovich (2007). Analiz bankovskikh riskov. Sistema otsenki korporativnogo upravleniya i upravleniya finansovym riskom [Bank Risk Analysis. The system of assessment of corporate governance and financial risk management]. Izdatel’stvo «Ves’ Mir» [in Russian].

Dykanʹ, V. L., & Posokhov, I. M. (2014). Doslidzhennya mizhnarodnykh standartiv upravlinnya ryzykamy [Investigation of international standards of risk management]. Biznes Inform. – Business Inform, 1,314-319. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_58 [in Ukrainian].

International Organization for Standardization. Retrieved from https://www.iso.org [in English].

Sidorenko, A. Kak povysit’ effektivnost’ korporativnogo upravleniya riskami? [How to increase the effectiveness of corporate risk management?]. Retrieved from https://www.cforussia.ru/blog/index.php?article=19703[in Russian].

Shikhverdiyev, A. P. (2012). Vnutrenniy kontrol’ i upravleniye riskami v sisteme korporativnogo upravleniye [Internal control and risk management in the corporate governance system]. Korporativnoye upravleniye i innovatsionnoye razvitiye ekonomiki Severa – Corporate Governance and Innovative Development of the North Economy, 2.Retrieved from http//koet.syktsu.ru./vestnik [in Russian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan