Організаційно-інституційне забезпечення реалізації державної політики протидії корупції

Автор(и)

  • Наталія Петренко

DOI:

https://doi.org/10.24144/2078-1431.2020.1(24).162-172

Ключові слова:

корупція, політика протидії корупції, антикорупційні органи, запобігання та протидія корупції, громадянське суспільство

Анотація

У статті проаналізовано систему антикорупційних органів України. Визначено проблеми реалізації ними основних функцій та запропоновано шляхи удосконалення їх роботи. Окреслено роль інститутів громадянського суспільства в антикорупційній діяльності. Досліджено зарубіжний досвід антикорупційної політики та можливість імплементації його в нашій державі.

Посилання

Mandybura, V.O. (2017). Koruptsiya: instytutsiyna sutnistʹ ta mekhanizmy podolannya [Corruption: Institutional Essence and Mechanisms for Overcoming]. Kyiv, 488 [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Bashtannyk, V. V., Lypovska, N. A. et al. (2012). Antykoruptsiyna polityka derzhavy: skladovi ta napryamky realizatsiyi [Anti-corruption policy of the state: components and directions of realization]. Dnipropetrovsk, 478 [in Ukrainian].

Solovyov, V. M. (2012). Zapobihannya i protydiya koruptsiyi v derzhavnomu upravlinni Ukrayiny [Prevention and Counteraction of Corruption in Public Administration of Ukraine]. Kyiv, 508 [in Ukrainian].

Cherleniak, I. I. (2006). Formuvannia instytutu politychnoi vidpovidalnosti v umovakh stanovlennia polityko-evoliutsijnych tsykliv v Ukraini [Formation of Institute of Political Responsibility in the Conditions of Formation of Political-Evolutionary Cycles in Ukraine]. Stratehichni priorytety – Strategic Priorities, 1, 11-17 [in Ukrainian].

Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12.01.2015 r. [About the Sustainable Development Strategy «Ukraine - 2020»] №5/2015. Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/18688.html [in Ukrainian].

Pro Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannya koruptsiyi: Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny [About the National Agency for Prevention of Corruption: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. № 118. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/118-2015-p (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro prokuraturu [Аbout the prosecutor’s office]. Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. № 1679. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro Natsionalne antykoruptsiyne byuro Ukrayiny [About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine]. Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. № 1698-VII. Retrieved from http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro zapobihannya koruptsiyi [On the prevention of corruption].Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. № 1700-seven. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro Derzhavne byuro rozsliduvan [About the State Bureau of Investigation]. Zakon Ukrayiny vid 12.11.2015 r. № 794-eight. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/794-19 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro vyshchyy antykoruptsiynyy sud [About the Supreme Anti Corruption Court]. Zakon Ukrayiny vid 7.06.2018 r. 2447-eight. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/2447-19 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro Natsionalne ahentstvo Ukrayiny z pytan vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv [About the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes]. Zakon Ukrayiny vid 10.11.2015 r № 772-eight. Retrieved from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/772-19 (date of access 27.12.2019). [in Ukrainian].

Pro koordynatsiyu diyalnosti pravookhoronnykh orhaniv u sferi protydiyi zlochynnosti ta koruptsiyi [On coordination of law enforcement agencies in the field of combating crime and corruption]. Nakaz Heneralnoho prokurora Ukrayiny vid 16.01.2013 r. № 1/1hn. Retrieved from http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html _m=publications&_ t=rec&id=94102 [in Ukrainian].

Khavronyuka, M.I., Kaliushko, I.B., &Tymoshchuk, V.P. (Eds.) (2017). Alternatyvnyy zvit z otsinky efektyvnosti vprovadzhennya derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky [lternative report on the evaluation of the effectiveness of the implementation of the state anti-corruption policy]. Kyiv, 445 [in Ukrainian].

Huther, J., & Shah, A. (2000). Anti-corruption Policies and Programs: A Framework for Evaluation. World Bank: Policy Research Working Paper, 2501. Retrieved from http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstractid—632571 (date of access 01.05.2010) [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-25