DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).169-209

Актуальні проблеми розвитку інституційного потенціалу глокалізації (у світлі діяльності єврорегіонів Центрально-Східної та Північної Європи)

Володимир Приходько

Анотація


Інституційний потенціал управління транскордонним співробітництвом в Баренцовому регіоні Північної Європи, його спрямованість на пріоритети «зеленої економіки», примноження людського капіталу та переорієнтацію на кластерний розвиток може служити прикладом для розвитку   транскордонної співпраці в регіоні Карпат. У статті здійснено порівняльний аналіз діяльності  Баренцової Євро-Арктичної та Баренцової  Регіональної Рад (БЕАР/БРР) та Карпатського єврорегіону. Обґрунтовано можливість, доцільність і  потенційну  результативність заснування нового  міжнародного інструменту підтримки  транскордонного співробітництва України та країн Вишеградської групи у регіоні Карпат.


Ключові слова


транскордонна співпраця; міжнародні організації; єврорегіон; асиметрії потенціалів; інституційний потенціал; сталий розвиток; кластерний розвиток; транскордонна співпраця; міжнародні організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro vstup Ukrayiny do Svitovoyi orhanizatsiyi torhivli. [On ratification of the Protocol on the accession of Ukraine to the World Trade Organization]. Retrieved from http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/wto

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their Member States, and Ukraine. In: European Commission: Treaties Office Database. List of treaties by country: Ukraine. Retrieved from http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=217 (access on 15 September 2015).

Derzhavna prohrama transkordonnoho spivrobitnytstva [State Program of Cross-Border Cooperation]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF

Derzhavni stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku [State Strategies for Regional Development]. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п

Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovidʹ (2016) [Development of cross-border cooperation: scientific and analytical report] / DU «Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M. I. Dolishnʹoho NAN Ukrayiny»; nauk. redaktor V.S. Kravtsiv. (Seriya «Problemy rehionalʹnoho rozvytku»). Lʹviv, 125 s. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20160401.pdf

VISEGRAD BULLETIN 7 (4/2017). Retrieved from http://www.visegradgroup.eu

Hensek NATO Yens Stoltenberh pokhvalyv initsiatyvu mozhlyvoyi uchasti u «Vyshehradsʹkiy hrupi» Ukrayiny ta Rumuniyi [NATO Secretary General Jens Stoltenberg praised the initiative for possible participation in the Visegrad Group of Ukraine and Romania]. Retrieved from http://ua.interfax.com.ua/news/political/415234.html,

Spikery parlamentiv krayin Karpat·sʹkoho rehionu zustrinutʹsya v chervni v Truskavtsi [Speakers of the parliaments of the Carpathian region will meet in June in Truskavets]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249933258

Ustych S.I. (kerivnyk avtorsʹkoho kolektyvu) (2007). Transkordonne spivrobitnytstvo yak alʹternatyva noviy «zalizniy zavisi» ta konfliktam: Kompleksne doslidzhennya (ukrayinsʹkoyu. rosiysʹkoyu, anhliysʹkoyu movamy) [Cross-border cooperation as an alternative to the new "Iron Curtain" and conflicts: Comprehensive research (in Ukrainian, Russian, English)].Uzhhorod: Karpaty, 240 s.,il.

Ustych S.I (vidpovidalʹnyy redaktor) (2014). Optymizatsiya transkordonnoyi statystyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Optimization of cross-border statistics. Collection of scientific papers]. Uzhhorod: PP Demidov AA, 228 s.

(2012) Posibnyk z indeksatsiyi ta monitorynhu transkordonnoho spivrobitnytstva [Guide to indexation and monitoring of cross-border cooperation] / vidp. red. S.I.Ustych. S. 5-6. Retrieved from http://www.inste.net/uk/robotinst.

Hanna Chubay-Fedorenko. Problemy transkordonnoho spivrobitnytstva Ukrayiny v umovakh rozshyrenoho Yevropeysʹkoho Soyuzu [Problems of cross-border cooperation of Ukraine in the conditions of the enlarged European Union]. Retrieved from http: //www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? p. 21.

Proekt SV 01030 «Informatsiyne zabezpechennya ta implementatsiya innovatsiynykh pidkhodiv u TKS Slovachchyny ta Ukrayiny [Project СО 01030 «Information support and implementation of innovative approaches in TCS of Slovakia and Ukraine»]. Retrieved from http://www.cbcinnovations.sk/index.php/uk/

Cross-Border Cooperation on the EU`s Eastern Border. Printed in institute for stability and development, Praha (Prague, Czech Republic). Retrieved from Exborealux.isd- network.org/wp

Flikke Heyr (2010). Rehionalʹna spivpratsya v Pivnichnomu rehioni:yiyi znachushchistʹ ta obmezhennya [Regional cooperation in the Northern region: its significance and limitations]. Ukrayina ta Vyshehradsʹka chetvirka: na shlyakhu do vzayemovyhidnykh vidnosyn: Materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi,13 travnya 2010, Uzhhorod. Retrieved from http://www.uk.x-pdf.ru/5mehanika/1246854-11-ukraina-vishegradska-chetvirka-shlyahu-vza-movigidnih-vidnosin-ukraina-vishegradska-chetvirka-shlyahu-vza-movigidnih-vi.php

Gonchar M. Arktika: kholodnaya voyna vo l'dakh [Cold War in the Ice] // ZN.ua. Retrieved from gazeta.zn.ua/ international/arktika–holodnaya–voyna–vo–ldah–_.html.

Käpylä J. The Global Arctic: The Growing Arctic Interests of Russia, China, the United States and the European Union. / J. Käpylä, H. Mikkola // The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki. – 2013. Retrieved from www.fiia.fi/en/ publication/347/#.UnvNynCshcY 2.

Bila S.O., Romanova V.V. (2013). Karpatsʹkyy yevrorehion yak chynnyk yevrointehratsiyi [Carpathian Euroregion as a Factor of European Integration] / Stratehichni priorytety. – № 3 (28). S.78-88. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/SP_3_2013.pdf

K inovácii slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce (2017) [To innovate the Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation] / Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.) – Košice 2017 © Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 238 S. S.12. Retrieved from http://www.cbcinnovations.sk/wp-content/uploads/2017/07/Zbornik-z-konferencie-pre-Ultraprint-WEB-2.pdf

Stratehiya ukrayinsʹko-slovatsʹkoho transkordonnoho spivrobitnytstva 2020 (2014) [Ukrainian-Slovak Cross-Border Cooperation 2020 Strategy] / V. Bench, A. Duleba, Martin Angelovic, Katarina Sira, Tetjana Chavarga, Oleh Luksha, Oksana Stankevich, Ivan Hevci, Nataliya Nosa-Pylypenko, edited by M. Gochand V Pylypenko. –Uzhhorod: Agency Drim. 46 p. Retrieved fromhttp://iardi.org/wp-content/uploads/2011/10/StrategiaCBC_SK-UA_ENG.pdf.)

The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond (2015). (Vladimir Benc), Adina Dumitru, Andrea Geszterédi, Béla Kézy, Gabriel Kiss, Tetyana Kulyk, Oleh Luksha, Mónika Komádi, Brigitta Majorna László, Maria Naďová, Nataliya Nosa-Pylypenko, Carmen Olah, Vadym Pylypenko, Oksana Stankevych-Volosyanchuk -Volosianchuk, edited by MAIPP. – Uzhhorod: MAIPP. 114 p. Retrieved from www.huskroua – cbc.net, http://iardi.org/wp-content/uploads/2015/StrategiaCBChuskroua __ENG.pdf.)

Innovatsiynyy universytet: kontseptsiya stanovlennya i rozvytku: monohrafiya (2016) [Innovation University: the concept of formation and development: a monograph] / I.V.Artʹomov, I.P. Studenyak, S.I.Ustych ta in..; za zah. red. I.V. Artʹomova. Uzhhorod: DVNZ «UzhNU». – 524 s. (Seriya «Yevrointehratsiya: ukrayinsʹkyy vymir». Vyp.30 ).

Ustych S.I. (u spivavtorstvi) (2017). Praktychni rekomendatsiyi vyshchym kerivnym instytutsiyam Yevropeysʹkoho Soyuzu, orhanam derzhavnoho upravlinnya ta mistsevoho samovryaduvannya, hromadsʹkym orhanizatsiyam shchodo efektyvnoyi implementatsiyi pivnichnoho dosvidu transkordonnoho spivrobitnytstva [Practical recommendations to the highest governing institutions of the European Union, public administration and local government, and public organizations for the effective implementation of the northern experience of cross-border cooperation]. – Uzhhorod: ITS. – 8 s.

A.M. Slaughter. A New World Order. Princeton and London: Princeton University Press, 2004, p. 268.

Zakon Ukrayiny “Pro transkordonne spivrobitnytstvo” vid 24.06.2004 r. № 1861-IV. (2004) [The Law of Ukraine "On Transboundary Cooperation" from 24.06.2004 № 1861-IV. ] // Holos Ukrayiny. 22 lypnya – № 134. – S. 7.

Transkordonna bezpeka: polityko-pravovyy, sotsialʹno-ekonomichnyy ta humanitarnyy vymiry (2016) [Cross-border security: political, legal, socio-economic and humanitarian dimensions] / Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi // Upor. R. Vovk, O. Kuchyk. (14 kvitnya 2016 roku, m. Lʹviv) – Lʹviv, fakulʹtet mizhnarodnykh vidnosyn LNU im.I.Franka. – 89 s. © Tsentr mizhnarodnoyi bezpeky ta partnerstva. © Lʹvivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Ivana Franka, 2016. Retrieved from http://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/conf_materials_04_2016.pdf

Audyt zovnishnʹoyi polityky Ukrayiny. Vsi publikatsiyi [Audit of foreign policy of Ukraine. All publications]. Instytut svitovoyi polityky. Retrieved from iwp.org.ua/ukr/public/2159.html

Kruhlyy stil «Uhorsʹkyy chynnyk u vnutrishniy politytsi Ukrayiny» 20 chervnya 2017 r [Round Table "Hungarian Factor in Ukraine's Internal Policy" June 20, 2017]. Retrieved from www.niss.gov.ua/articles/2625/

Ustych S.I. (u spivavtorstvi). (2017) Kontseptsiya empirychnoho sotsiolohichnoho doslidzhennya slovatsʹko-ukrayinsʹkoho transkordonnoho spivrobitnytstva [Concept of an empirical sociological study of Slovak-Ukrainian cross-border cooperation] – Uzhhorod: ITS. – 137 s.

Kruhlyy stil «Pasport bezpeky Ukrayiny: Zakarpat·sʹkyy rehionalʹnyy vymir» (2017) [Round Table "Hungarian Factor in Ukraine's Internal Policy"]. (m. Uzhhorod) June 20, © Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/2715/

Role of the Carpatian Euroregion in the Strengthening Security and Stability in Central and Eastern Europe. Sanatorium Karpaty (Ukraine) November 23-25, 2000. – Prešov-Uzhhorod: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Strategies Studies Foundation, 2001.

Ukrayina v systemi yevropeysʹkoyi intehratsiyi (2016) [Ukraine in the system of European integration]: monohrafiya. Navch. posib. / M. Palinchak, V. Prykhodʹko, V. Khymynetsʹ ta in. – Uzhhorod: TOV «RIK-U». – 344 s.: tabl., rys. (Seriya «Kafedralʹna biblioteka. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny». Vypusk 3. Retrieved from http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12085P 129.

Khymynetsʹ V.V. (2013). Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya [Economics of Nature Use and Environmental Protection]: zb. nauk, pratsʹ / Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny». – K.: DUIEPSR NAN Ukrayiny. – S. 154–159.

Derzhavna prohrama rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2011-2015 roky (2010) [State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2011-2015] / Kabinet Ministriv Ukrayiny. – K. – 17 s. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-2010-%D0%BF

“The Kirkenes Declaration”, Conference of Foreign Ministers on Cooperation in the Barents Euro-Arctic Region (January 11, 1993). Retrieved from http://www.unep.org/dewa/giwa/areas/kirkenes.htm

Rewiew-of-the-achievements-of the Barents-Corporation / In Russika. Retrieved from www barentsinfo.org/Barents-region/cooperation/

Ustych S.I (vidpovidalʹnyy redaktor) (2014). Optymizatsiya transkordonnoyi statystyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [Optimization of cross-border statistics. Collection of scientific papers]. Uzhhorod: PP Dyemidov A.A. 228 s. S. 19–20.

Chekushin A. Barentsev Yevro-Arkticheskiy region, kak instrument myagkoy sily na Severo-Zapade Rossii [Euro-Arctic Region, as a tool of soft power in the Northwest of Russia]. Retrieved from 51eot.su/2016.01.-17.

Ukrayina v systemi yevropeysʹkoyi intehratsiyi (2016) [Ukraine in the system of European integration]: monohrafiya. Navch. posib. / M. Palinchak, V. Prykhodʹko, V. Khymynetsʹ ta in. – Uzhhorod: TOV «RIK-U». – 344 s.: tabl., rys. – (Seriya «Kafedralʹna biblioteka. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny». Vypusk 3. Retrieved from http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12085P

Semushin D. Eto nachalos' do ukrainsko-rossiyskogo krizisa. Barentsev region i yego apologety v Rossii [It started before the Ukrainian-Russian crisis. Barents Region and its apologists in Russia]. Retrieved from www.norge.ru/barentsregion_rus
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan